کاشت درخت

کاشت درخت

مدیر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

Global tree planting campaign

A tree is one of the most beautiful creations and the source of God's sustenance on earth. A telling manifestation of God's greatness. On the one hand, the tree is a manifestation of prosperity and life, and on the other hand, it is considered the beating heart of oxygen production and absorption of toxic gases, including carbon dioxide.

  In fact, it can be said that water and trees cause life. Because of this, we invite you all to join the tree planting campaign and take a useful step towards improving the nature around us by using the least available facilities, i.e. a few seeds (fruit kernels).

It is suggested that when we plan to go out of the city for fun and sightseeing, we should have some seeds (fruit kernels) with us so that we can plant our seeds in the ground in places that have suitable conditions for plant growth (and enough water). Note that in order to plant seeds, you must first pour some water on the ground to make it moist, then press your finger in this part of the soil that has become moist to create a hole the size of two knuckles. Now we put the seed in the created hole and fill it with soil. Finally, we pour a small amount of water on the soil.

کمپین جهانی کاشت درخت
درخت یکی از زیباترین آفریده ها و سرچشمه روزی خداوند در زمین می باشد. جلوه ای گویا از بزرگی پروردگار. درخت از سویی مظهر آبادانی و حیات است و از سوی دیگر قلب تپنده تولید اکسیژن و جذب گازهای سمی از جمله دی اکسید کربن به حساب می آید.

 در واقع می توان گفت که آب و درخت موجب حیات و زندگی هستند. بواسطه این امر همه، از شما دعوت می کنیم تا با پیوستن به کمپین درختکاری و دست در دست همدیگه، با استفاده از کمترین امکانات موجود یعنی چند دانه بذر (هسته میوه)، گامی مفید در جهت بهبود طبیعت اطرافمان برداریم.

پیشنهاد می گردد هنگامی که قصد داریم تا برای تفریح و گردش به بیرون شهر برویم، همراه خود چند دانه بذر (هسته میوه) داشته باشیم تا در جاهاییکه دارای شرایط مناسب رویش گیاه (و آب کافی) باشد، بذرهای خود را در زمین بکاریم. توجه داشته باشید که برای کاشت بذر می بایست ابتدا مقداری آب روی زمین ریخته تا نمناک شود سپس انگشت خود را در این قسمت از زمین که نمناک شده فشار دهیم تا حفره ای به اندازه دو بند انگشت ایجاد گردد. حال بذر را داخل حفره ایجاد شده گذاشته و روی آن را با خاک پر می کنیم. در نهایت مقدار کمی آب روی خاک می ریزیم.

 

الحملة العالمیة لغرس الأشجار